KONTROLY PRŮVODCŮ

Informace pro provozovatele průvodcovské činnosti v Českém Krumlově

Živnostenské podnikání upravuje v České republice zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon). Text zákona a další informace nalezne zájemce na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky www.mpo.cz v sekci Podnikání > Živnostenské podnikání.

Průvodcovská činnost je živností za předpokladu, že je provozovaná soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Může být poskytována i zaměstnancem, jehož zaměstnavatel vlastní příslušné živnostenské oprávnění.

Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu patří do oboru č. 71 živnosti volné, která se jmenuje "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".

Pro provozování průvodcovské činnosti v České republice je nutné splňovat níže uvedené podmínky, jejichž dodržování je předmětem kontrol ze strany pracovníků Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Krumlově. Výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaná osoba (podnikatel) je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Povinná osoba (zaměstnanec podnikatele) je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Kontrolou pověření pracovníci se prokáží průkazem. Jsou doprovázeni tlumočníkem (zpravidla AJ, ale i RJ, NJ, mandarínština, japonština, španělština). Výsledným dokumentem kontrolního procesu je PROTOKOL, jehož stejnopis obdrží kontrolovaná osoba. Odmítnutí součinnosti je dle okolností buď přestupek nebo správní delikt, za které živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000,- Kč. Provozování průvodcovské činnosti bez příslušného oprávnění je přestupek, za který živnostenský úřad uloží pokutu do výše 500 000,- Kč.

Prosíme proto o respektování kontrol a součinnost. Samotná prohlídka nebude narušena na dobu delší, než je nezbytně nutné (cca 15 min).


Guides Association Cesky Krumlov
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started