Sdružení průvodců

Český Krumlov

Sdružení průvodců Český Krumlov je profesní sdružení licencovaných průvodců, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality a profesionality průvodcovských služeb v jihočeském regionu.

 • Sdružení průvodců Český Krumlov je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 • Sdružení průvodců Český Krumlov je členem Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

 • Bankovní účet: 673 334 8001 / 5500


PŘEDMĚT ČINNOSTI:

 1. Společensky sdružovat jihočeské průvodce
 2. Hájit profesní zájmy svých členů

 3. Organizovat vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace "Oficiální turistický průvodce"   

 4. Propagace služeb svých členů

 5. Zajistit dodržování platných zákonů upravujících průvodcovskou činnost

 6. Spolupráce s místními orgány a občanskou komunitou


ČLENSTVÍ:

Řádným členem spolku se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým bydlištěm na území ČR, který splní tyto podmínky:

 1. je kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu na základě platného živnostenského oprávnění, kde je uvedeno "místo podnikání" respektive "sídlo" nacházející se v Jihočeském kraji.
 2. jeho přijetí bylo odsouhlaseno členskou základnou SP ČK


STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Statutárním zástupcem organizace je výbor spolku :

Štěpán Kelbich : +420 777290832, skelbich@gmail.com

ing. Oto Šrámek: +420 602428016,  sramek@otosan.cz

Bc. Jaromír Sýkora: +420 774155444, jarek.sykora@email.cz


ODZNAK OFICIÁLNÍ PRŮVODCE ČESKÝ KRUMLOV

 - GARANCE REGIONÁLNÍ KVALIFIKACE -

Sdružení průvodců Český Krumlov zavedlo ve spolupráci s Městem Český Krumlov vzdělávací systém místních průvodců.  Profesionální jihočeští průvodci, kteří absolvují tříletý vzdělávací kurz získají od Města Český Krumlov povolení používat titul Oficiální průvodce s ochrannou známkou - logem města a odznak "ČESKÝ KRUMLOV OFFICIAL TOURIST GUIDE".

ODZNAK OFICIÁLNÍ PRŮVODCE ČESKÝ KRUMLOV garantuje na rozdíl od národních průvodcovských průkazů min. 6 let profesionální praxe a odbornou specializaci průvodce na jihočeský region.  

Sdružení průvodců Český Krumlov o.s. se zavazuje dodržovat "Kodex průvodce Světové federace asociací turistických průvodců" v tomto znění:

 • Poskytovat profesionální služby návštěvníkům v péči a odpovědnosti. Poskytovat objektivní informace o navštíveném místě bez předsudků a propagandy.
 • Zaručit, jak jen je možné, že prezentované skutečnosti jsou pravdivé a jasně odlišit pravdu od výmyslů, pověstí, tradic, nebo úsudků.
 • Vystupovat nestranně a slušně při všech jednáních se všemi, kdo sjednávají průvodcovské služby a se všemi kolegy pracujícími ve všech odvětvích cestovního ruchu.
 • Chránit dobrou pověst cestovního ruchu ve své zemi. Usilovat o to, aby prováděné skupiny braly ohled k životnímu prostředí, přírodě, pamětihodnostem a památkám, stejně jako k místním zvykům a tradicím.
 • Jako zástupce navštívené země uvítat návštěvníky, dělat zemi dobrou pověst a propagovat ji jako turistickou destinaci.
 • Závažné porušení Etického kodexu je důvodem k odebrání certifikátu OFICIAL TOURIST GUIDE ČESKÝ KRUMLOV . O této skutečnosti rozhoduje členská schůze Sdružení průvodců Český Krumlov.

  Zdroj: Etický kodex Asociace průvodců ČR

  AKCE PRO VEŘEJNOST 2024

  Sdružení průvodců Český Krumlov každoročně zve veřejnost na jednu z cyklu přednášek vzdělávacího programu pro Oficiální průvodce Českého Krumlova".  Pro rok 2024 jsme vybrali přednášky:

   6. 2. 2024

  "Ve stínu Českého Krumlova - rožmberská pasiva a aktiva "

  Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury o financích posledních Rožmberků

  Přednáška pojednává o financích posledních Rožmberků. Jejich dluhům padl za oběť Český Krumlov, hlavní rodové sídlo, které muselo být prodáno.

  Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. je přední český historik, specializující se na novověké sociální dějiny.
  Narozen 22. prosince 1952 v Plzni. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie, politická ekonomie, historie umění.

  Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží "zdola", konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, náleží Čechura k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie – oboru, který se zabývá životem těch nejobyčejnějších lidí. Dozvídá se o něm hlavně z jihočeských archivů, jejichž základy zbudovali Schwarzenbergové v 17. století a které vydávají svědectví o mnohdy opomíjených aspektech života.

  Jaroslav Čechura je autorem a spoluautorem více než 30 knih, mezi jinými: Broumovská rebelie, České země v letech 1310-1378, Lucemburkové na českém trůnu I. a České země v letech 1378-1437, Lucemburkové na českém trůnu II., Sex v době temna či monografie Selské rebelie roku 1680, která je věnovaná době pobělohorské.

  Pořádá: Sdružení průvodců Český Krumlov

  Kapacita omezena, rezervace míst v Infocentru Český Krumlov.

  13. 2. 2024

  "Světla a stíny působení jezuitů v Čechách a jihočeské řádové domy "

  • Přednášející: Doc. Ivana Čornejová
  • Datum : 13.2. 2024

  • Čas: 17:00

  • Místo: Městský úřad, Náměstí Svornosti 2, Renesanční sál

  Přednáška historičky Doc. Ivany Čornejové

  Náboženská situace v Čechách v polovině 16. století a pozvání řádu Tovaryšstva Ježíšova do Prahy v roce 1556. Počátky působení řádu a aktivita jihočeské aristokracie; nejstarší koleje: Jindřichův Hradec a Český Krumlov. Hlavní řádové poslání: misie a školská činnost. Rozmach řádové moci po Bílé hoře a podíl jezuitů na rekatolizaci; koexistence i spory s jinými řády. Čeští (a moravští) jezuité na zámořských misiích. Narůstající odpor proti moci řádu v 18. století a zánik "starého" Tovaryšstva v roce 1773. Pozoruhodné osudy někdejších jezuitských kolejí v 19. – 20. století.

  Doc. Ivana Čornejová, historička, přední znalkyně ranného novověku. Specializující se na české a církevní dějiny 16.–18. století a dějiny českého školství, zejména Univerzity Karlovy. Jako pedagožka se habilitovala a získala titul docentky. Pracovala v Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy, kde zastávala pozici vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy. Je předsedkyní redakční rady časopisu Marginalia historica. Časopis vycházející dvakrát ročně se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti, zaměřující se na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském a evropském kontextu. Nedávným autorským počinem je vydání knihy Temno. Publikace realisticky a bez ideologického zatížení mapuje období bělohorské bitvy.

  Pořádá: Sdružení průvodců Český Krumlov

  Kapacita omezena, rezervace míst v Infocentru Český Krumlov.

  PODPOROVATELÉ SDRUŽENÍ PRŮVODCŮ ČESKÝ KRUMLOV

  Ing. Tomáš Jirsa,  senátor

  DMO Český Krumlov, z.s.

  Děkujeme 

  Guides Association Cesky Krumlov
  Powered by Webnode
  Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started